O nas

LABTECHNE Sp. z o.o. to niezależne Certyfikowane Laboratorium Budowlane, które zajmuje się kompleksową obsługą wytwórni betonów, zakładów prefabrykacji, obsługą betonowań wykonywanych bezpośrednio na placu budowy oraz obsługą firm wykonawczych i całych zadań inwestycyjnych - począwszy od robót ziemnych, poprzez prace żelbetowe, aż po doradztwo techniczne.

Laboratorium wykonuje badania betonów, kruszyw, zapraw, stabilizacji oraz badania wszelkich wyrobów budowlanych. Ponadto, wykonujemy prace geotechniczne związane z odwiertami geotechnicznymi, zagęszczeniem i stabilizacją gruntu.

Posiadamy doświadczenie i referencje w opracowaniu receptur na mieszankę betonową, projektów i opinii geotechnicznych, wstępnych badań typu dla poszczególnych wyrobów budowlanych oraz w opracowaniu i wdrażaniu systemów zakładowej kontroli produkcji. Zakres wykonywanych badań prowadzimy na terenie całej Polski.

Na rozwój firmy złożyły się: praktyka, doświadczenie, profesjonalny sprzęt pomiarowy wykorzystywany do badań oraz wysokie kompetencje kadry inżynierskiej tworzącej trzon personelu.

Certyfikaty

Certyfikat

Siedziba główna firmy

Siedziba firmy LABTECHNE Sp. z o. o.
Łagów, ul. Szkolna 9b
59-900 Zgorzelec
Tel. +48 607 128 794
labtechne(at)labtechne.pl
NIP: 6152042912
REGON: 022068676
KRS: 0000449512
Kapitał zakładowy: 950 000 PLN – wpłacony w całości


Oddział Łagów

Łagów, ul. Szkolna 9B

Oddział Wrocław

Wrocław ul. Czekoladowa 45/1, 52-327 Wrocław

Dane Adresowe

Oddział Łagów

Kierownik ds. umów i rozliczeń
mgr inż. Arkadiusz Piątkowski
+48 607 276 343
Arkadiusz.piatkowski@labtechne.pl

Zastępca kierownika - GEOTECHNIKA
inż. Mirosław Kobus
+48 663 062 043
miroslaw.kobus@labtechne.pl

specjalista ds. badań - BETONY
Marcin Strażnik
+48 788 156 849
marcin.straznik@labtechne.pl

Obsługa wytwórni betonów, zakładów prefabrykacji
Zakładowa Kontrola Produkcji
dr inż. Anna Karaban
+48 661 432 832
anna.karaban@labtechne.pl

Oddział Wrocław

Dyrektor Oddziału Wrocław
Agata Szerszeń-Zamorska
+48 504 909 425
agata.zamorska@labtechne.pl

Obsługa kontraktów
Mateusz Korkuś
+48 513 843 718
mateusz.korkus@labtechne.pl

Badanie betonu

LABTECHNE Sp. z o.o., Certyfikowane Laboratorium Budowlane, posiada uprawnienia oraz zaplecze w postaci maszyn i urządzeń pomiarowych, dzięki czemu może przeprowadzać kompleksowe badanie betonu. Standardowym działaniem jest badanie wytrzymałości betonu na ściskanie, jednak Laboratorium przygotowane jest również do wykonywania innych działań kontrolnych. W zadbaniu o dokładność pomiaru pomaga starannie opracowana procedura kontrolna.

Wykaz przedmiotowych badań betonu wykonywanych w Laboratorium:

 • wykonywanie i pielęgnacja próbek do kontroli wytrzymałościowej,
 • wytrzymałość na ściskanie próbek do dalszej kontroli,
 • wytrzymałość na zginanie próbek do analizy,
 • wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek,
 • gęstość materiału,
 • głębokość penetracji wody pod ciśnieniem,
 • wodoszczelność, do stopnia W12,
 • nasiąkliwość,
 • ścieralność na tarczy Böhmego,
 • mrozoodporność, do stopnia F200,
 • mrozoodporność w soli,
 • badania skurczu betonu,
 • nieniszczące badania wytrzymałości,
 • odwierty rdzeniowe.

Badania wyrobów budowlanych i mieszanki betonowej

LABTECHNE to laboratorium budowlane, które wykonuje badanie betonu stwardniałego i świeżych mieszanek betonowych. Stała kontrola podstawowych parametrów betonu pozwala minimalizuje ryzyko wbudowania nieprawidłowej mieszanki. W Laboratorium wykonujemy badania wyrobów budowlanych w zakresie:

 • wymagania dotyczące materiałów,
 • wymagania dotyczące produkcji,
 • wymagania dotyczące gotowego wyrobu,
 • właściwości fizyczne i mechaniczne,
 • kryteria oceny zgodności,
 • badania typu wyrobu,
 • zakładowa kontrola produkcji.

Głównie dla takich prefabrykatów jak:

 • galanteria betonowa (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, płyty chodnikowe, płyty ażurowe, korytka ściekowe),
 • pustaków kominowe,
 • pustaki szalunkowe,
 • pustaki ścienne Alfa,
 • pustaki stropowe, (również wg nowej normy PN-EN 15037-2:2011)
 • belki stropowe, (również wg nowej normy PN-EN 15037-1:2011)
 • bloczki betonowe,
 • prefabrykaty wykonane zgodnie z PN-EN 13369,
 • prefabrykaty wykonane na indywidualne zamówienie

DORADZAMY W ZAKRESIE PROCEDUR UPROSZCZONYCH WEDŁUG ROZPORZADZENIA NR 305/2011

Badania kruszyw

Nasze laboratorium posiada wykwalifikowaną kadrę oraz odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia badania kruszyw. Możemy przeprowadzać szczegółowe badania kruszyw, które zlecają nam firmy produkcyjne oraz budowlane. Analizy wykonujemy na miejscu prowadzonych prac inwestycyjnych, na linii produkcyjnej, jak również w naszym laboratorium. . Oferujemy pomoc w opracowaniu optymalnego stosu okruchowego.

Szczegółowa ocena kruszywa obejmuje:

 • analizę sitową,
 • oznaczenie wilgotności,
 • oznaczenie zawartości pyłów,
 • weryfikację wytrzymałości na miażdżenie,
 • ocenę wskaźnika kształtu i płaskości,
 • ocenę wskaźnika piaskowego,
 • oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości,
 • oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.

Badania geotechniczne gruntu

Wykonanie badania geotechnicznego jest istotne, w myśl przepisów prawa, zwłaszcza w przypadku, nowych obiektów budowlanych wszystkich kategorii.

Podstawowymi analizami wykonywanymi przez niezależnie Certyfikowane Laboratorium Budowlane LABTECHNE Sp. z o.o. są badania gruntu. Dysponujemy odpowiednim zapleczem w postaci specjalistycznych urządzeń pomiarowych, dzięki którym jesteśmy w stanie uzyskać bardzo dokładne wyniki przeprowadzanych ocen. Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres informacji, które na temat gruntu jesteśmy w stanie uzyskać podczas szczegółowego badania. W ramach analizy wykonuje się:

 • badanie uziarnienia,
 • określenie wskaźnika różnoziarnistości oraz filtracji,
 • ocenę przydatności do wbudowywania.
 • Realizujemy również oznaczanie, które obejmuje:
 • wilgotność optymalną i maksymalną ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego,
 • wskaźnik piaskowy,
 • gęstość minimalną i maksymalną gruntów niespoistych,
 • gęstość objętościową szkieletu gruntowego,
 • klasę i wytrzymałość gruntu stabilizowanego cementem.

Przeprowadzane przez Certyfikowane Laboratorium Budowlane - LABTECHNE Sp. z o.o. – badania geologiczne gruntu, pozwalają uzyskać szczegółowe informacje na temat jego specyfikacji. Każda z przeprowadzanych przez LABTECHNE Sp. z o.o analiza finalizowana jest szczegółowym raportem, który dostarczany jest Zleceniodawcy.

W ramach przeprowadzanych działań mających na celu wnikliwą ocenę gruntu, przeprowadza się:

 • badania stopnia i wskaźnika zagęszczenia (sondą SD-10, cylinder wciskany, objętościomierz wodny);
 • analizę modułu odkształcenia dynamicznego płytą dynamiczną;
 • oznaczenie modułu odkształcenia poprzez obciążenie płytą (VSS);
 • odwierty (wiercenia) geologiczne wykonywane na potrzeby rozpoznania budowy geologicznej podłoża;
 • projekty i opinie geotechniczne.

W zakresie obsługi geologicznej budowy prowadzimy następujący zakres prac:

 • Odbiory wykopów fundamentowych,
 • Badanie podłoża gruntowego pod posadzkami oraz nawierzchniami dróg, boisk sportowych, placów i chodników,
 • Określanie nośności gruntów rodzimych i nasypowych (budowlanych) np. pod żurawie dźwigowe,
 • Kontrolne badania zgodności zakładanych warunków gruntowo – wodnych na etapie projektowania z faktycznymi warunkami występującymi w momencie prowadzenia prac budowlanych,
 • Sporządzanie protokołów z pomiarów zagęszczenia zasypek wykopów sieci kanalizacyjnych, wodociągowych itp.

Badania mas bitumicznych

Laboratorium budowlane LABTECHNE Sp. z o.o. oferuje:

 • ocenę stanu istniejących nawierzchni,
 • projektowanie betonu asfaltowego,
 • projektowanie mieszanek HRA, SMA, MCE etc.,
 • badania polowe mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • badania na gorąco MMA,
 • badania laboratoryjne asfaltów.

Obsługa wytwórni betonu i zakładów prefabrykacji

Oferujemy kompleksową obsługę wytwórni betonu i zakładów prefabrykacji. W zależności od potrzeb Zamawiającego, usługi polegają na doraźnej pomocy przy konkretnych zadaniach inwestycyjnych lub na całorocznej obsłudze laboratoryjnej węzła/zakładu.

W ramach udzielanego wsparcia realizowane jest m.in.:

 • weryfikacja specyfikacji technicznych w zakresie właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań normowych i klas ekspozycji;
 • doradztwo techniczne;
 • projektowanie mieszanek betonowych, stabilizacji i zapraw (zgodnie z potrzebami Zamawiającego);
 • kontrolne badania mieszanki betonowej;
 • badania betonu;
 • badania kruszyw;
 • badania stabilizacji;
 • badania zapraw.

Obsługa zakładów prefabrykacji obejmuje m.in.:

 • projektowanie mieszanek betonowych,
 • weryfikacja specyfikacji technicznych w zakresie właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań normowych i klas ekspozycji,
 • badania mieszanki betonowej,
 • badania betonu,
 • badania prefabrykatów,
 • opracowanie i wdrażanie systemów Zakładowej Kontroli Produkcji,
 • doradztwo techniczne.

Zakładowa kontrola produkcji

W każdym systemie oceny zgodności wyrobów budowlanych powtarzają się dwa zadania:

 • Wstępne badania typu
 • Zakładowa Kontrola Produkcji

Laboratorium nasz na duże doświadczenie we wdrażaniu i nadzorowaniu systemów Zakładowej Kontroli Produkcji.

Opracowywany i wdrażany system Zakładowej kontroli Produkcji, realizowany przez wykwalifikowanych pracowników laboratorium LABTECHNE Sp. z o.o. pozwala Zleceniodawcy na zadbanie o najwyższą jakość przygotowywanych na linii produkcyjnej wyrobów.

Iniekcje ciśnieniowe

Iniekcja ciśnieniowa jest to system naprawy konstrukcji. Polega on na wypełnianiu pustych przestrzeni lub rys, specjalnie przeznaczoną do tego żywicą. Metoda ta polega na zasadzie „zastrzyków” wciskanych pod ciśnieniem w naprawiany element.

W zależności od konstrukcji, rodzaju uszkodzenia i celu efektu końcowego, wykorzystujemy technologię pracy na żywicach epoksydowych, poliuretanowych i hydrostrukturalnych.

Za pomocą iniekcji ciśnieniowej możemy wykonać uszczelnienia zbiorników żelbetowych – metoda stosowana przy naprawie zbiorników na wodę pitną lub w oczyszczalniach ścieków, fundamentów, budowli, ścian, posadzek.

Za pomocą iniekcji ciśnieniowej możemy również wykonać poziome lub pionowe bariery (izolacje) ochronne, powstrzymujące wodę przed jej naporem lub kapilarnym podciąganiem - metodę tę stosuje się najczęściej w piwnicach od strony wewnętrznej. Izolację taką wykonuje się w momencie, kiedy nie jest możliwe odsłonięcie i zabezpieczenie ścian fundamentowych od zewnątrz.

Wykonanie zabezpieczenia z żywic, za pomocą iniekcji ciśnieniowej, daje bardzo wysoką skuteczność i trwałość bariery ochronnej przed naporem wody. Rozwiązanie to podwyższa również odporność na korozję wywołaną agresywnym środowiskiem. Ponadto, za pomocą żywic, możliwe jest precyzyjne i mocne sklejenie oraz powstrzymanie przed dalszym uszkodzeniem, np.: pękniętych ścian, naroży, a także innych elementów potrzebujących silnego i trwałego scalenia.

Posiadamy adekwatne szkolenia i doświadczenie w oferowanym zakresie prac. Chętnie służymy pomocą oraz doradztwem technicznym.